title

Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada dugi niz godina pruža podršku u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe  deci, mladima i osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama. Društvo je osnovano 1999. godine, ali je zvanično registrovano 29.01.2001. godine. Društvo je vanstranačaka, nevladina organizacija,  neprofitno je i stoga naše ciljeve i ideje sprovodimo aktivnostima koje se finansiraju putem projekata i donacija ili volontiranjem.

Autizam je danas sve prisutniji i u odnosu na protekle godine beleži porast. Retkost je danas sresti nekoga ko u svojoj užoj ili široj okolini nije upoznao dete ili osobu iz spektra autizma ili od prijateljai i poznanika čuo za postojanje ovog poremećaja. Društvo u svojoj evidenciji ima 125-oro dece, mladih i osoba sa autizmom što nije ni približan broj osoba sa autizmom  na teritoriji naše opštine.

        
 Za autizam ne postoji lek, autizam nije bolest već stanje, odnosno spektar poremaćaja, pa su stoga naše aktivnoisti usmerene i osmišljene sa ciljem da se deca što bolje razvijaju i da rezultate svog napretka mogu sa ponosom da prikažu. 


          Aktivnosti su bazirane na prevenciji institucionalizacije dece, inkluziji u redovne vršnjačke grupe, odnosno u redovne vrtiće, osnovne i srednje škole, socijalizaciji, kvalitetno organizovanom slobodnom vremenu, kao i demarginalizacija istih kroz ukazivanje na minimalnost razlike između njih i tzv. neurotipične populacije. Veliki procenat dece uključen je u sistem obrazovanja ili u sistem socijalne zaštite kroz dnevne boravke

Naše aktivnosti osmišljene su da na najbolji način prezentuju sposobnosti dece, mladih i osoba sa autizmom, sa posebnim akcentom na kvalitet, kontinuitet i održvost.  Prateći našu decu došli smo do saznanja da su pored defektoloških, psiholoških i logopetskih tretmana kao vrlo efikasan vid terapije kod naše dece, aktivnosti kao što su vežbe relaksacije i kinezi terapije, terapijsko jahanje, plivanje, terapija muzikom i slikanje. Radionice su organizovane i osmišljene ne kao obavezujuće i opterećenje već kao kvalitetno provedeno slobodno vreme.Pristupite katalogu "GOVORIM TI SLIKOM" Art terapija - komunikacija kroz slikanje 

Članak o izložbi u  e-magazinu Portal o invalidnosti